3D graffiti in opdracht voor 3D bureau Framelab, Amsterdam 2010 3D graffiti muurschildering in opdracht van  3D bureau Framelab, Amsterdam 2010 3D graffiti muurschildering in opdracht van  3D bureau Framelab, Amsterdam 2010 3D graffiti muurschildering in opdracht van  3D bureau Framelab, Amsterdam 2010 3D graffiti muurschildering in opdracht van  3D bureau Framelab, Amsterdam 2010 3D graffiti muurschildering in opdracht van  3D bureau Framelab, Amsterdam 2010