Graffiti muurschildering op 6 flatgebouwen, Kanaleneiland Utrecht, 2010-2011 Graffiti muurschildering op 6 flatgebouwen, Kanaleneiland Utrecht, 2010-2011 Graffiti muurschildering op 6 flatgebouwen, Kanaleneiland Utrecht, 2010-2011 Graffiti muurschildering op 6 flatgebouwen, Kanaleneiland Utrecht, 2010-2011 Graffiti muurschildering op 6 flatgebouwen, Kanaleneiland Utrecht, 2010-2011 Graffiti muurschildering op 6 flatgebouwen, Kanaleneiland Utrecht, 2010-2011 Graffiti muurschildering op 6 flatgebouwen, Kanaleneiland Utrecht, 2010-2011 Graffiti muurschildering op 6 flatgebouwen, Kanaleneiland Utrecht, 2010-2011 Graffiti muurschildering op 6 flatgebouwen, Kanaleneiland Utrecht, 2010-2011 Graffiti muurschildering op 6 flatgebouwen, Kanaleneiland Utrecht, 2010-2011 Graffiti muurschildering op 6 flatgebouwen, Kanaleneiland Utrecht, 2010-2011 Graffiti muurschildering op 6 flatgebouwen, Kanaleneiland Utrecht, 2010-2011